Yesterday:  1-2, -2.40

1* Mia (Alvarez) +133

2* Clv (Kluber) -113

YTD 2014 MLB:  10-9, +3.19