mason62

MyPicks User Live Picks
My Picks User Archived Picks
DateSportPicksScoreOddsW/L$
7/31/2015 10:10:00 PMMLBTotal (Los Angeles/Los Angeles) Under 5 - 3u 6.5 (-115) L -115.00
7/31/2015 9:35:00 PMMLBTotal (Oakland/Cleveland) Under 1 - 2u 7.5 (-125) W 100.00
7/31/2015 8:10:00 PMMLBTotal (Chicago/New York) Under 6 - 13u 8.5 (-110) L -110.00
7/31/2015 7:05:00 PMMLBTotal (Toronto/Kansas City) Under 7 - 6u 8.0 (-120) L -120.00
7/30/2015 8:10:00 PMMLBTotal (Houston/Los Angeles) Over 0 - 3o 7.5 (-110) L -110.00
7/30/2015 8:05:00 PMMLBML Yankees 6 - 7-130 L -130.00
7/30/2015 7:15:00 PMMLBML Cardinals 9 - 8-186 W 100.00
7/30/2015 12:10:00 PMMLBTotal (New York/San Diego) Under 7 - 8u 7.5 (-115) L -115.00
7/29/2015 7:10:00 PMMLBTotal (Miami/Washington) Over 7 - 2o 7.5 (100) W 100.00
7/29/2015 3:45:00 PMMLBML Brewers 0 - 5-102 L -102.00
7/28/2015 10:10:00 PMMLBTotal (Seattle/Arizona) Over 8 - 4o 7.0 (-115) W 100.00
7/28/2015 10:10:00 PMMLBTotal (Los Angeles/Oakland) Over 2 - 0o 6.5 (-115) L -115.00
7/28/2015 7:05:00 PMMLBTotal (Toronto/Philadelphia) Over 3 - 2o 9.5 (-105) L -105.00
7/26/2015 8:05:00 PMMLBML Red Sox 11 - 1-145 W 100.00
7/26/2015 4:10:00 PMMLBML Blue Jays 5 - 6-114 L -114.00
7/26/2015 4:10:00 PMMLBTotal (San Diego/Miami) Under 3 - 2u 7.0 (-115) W 100.00
7/26/2015 2:10:00 PMMLBTotal (Kansas City/Houston) Under 5 - 1u 7.5 (-125) W 100.00
7/25/2015 9:05:00 PMMLBML Angels 6 - 7-148 L -148.00
7/25/2015 7:15:00 PMMLBTotal (St. Louis/Atlanta) Under 1 - 0u 7.0 (-115) W 100.00
7/25/2015 7:10:00 PMMLBML Royals 2 - 1-137 W 100.00
7/25/2015 4:10:00 PMMLBTotal (Seattle/Toronto) Over 8 - 6o 8.0 (-115) W 100.00
7/24/2015 10:15:00 PMMLBTotal (San Francisco/Oakland) Over 3 - 9o 7.0 (-110) W 100.00
7/24/2015 10:10:00 PMMLBTotal (Seattle/Toronto) Over 2 - 5o 6.5 (-130) W 100.00
7/24/2015 7:10:00 PMMLBTotal (Cleveland/Chicago) Under 0 - 6u 7.0 (-125) W 100.00
7/24/2015 7:05:00 PMMLBTotal (Pittsburgh/Washington) Under 7 - 5u 6.5 (-115) L -115.00
7/23/2015 10:10:00 PMMLBML Padres 0 - 4-145 L -145.00
7/23/2015 9:40:00 PMMLBML Brewers 3 - 8-133 L -133.00
7/23/2015 9:40:00 PMMLBTotal (Arizona/Milwaukee) Over 3 - 8o 8.0 (-115) W 100.00
7/23/2015 1:05:00 PMMLBTotal (Detroit/Seattle) Under 2 - 3u 8.0 (-130) W 100.00
7/22/2015 10:05:00 PMMLBTotal (Oakland/Toronto) Over 3 - 4o 7.0 (-110) T 0.00
12345...Last >>